Wij respecteren uw privacy en zijn toegewijd aan de bescherming ervan door onze naleving van dit privacybeleid ("Beleid"). Dit beleid beschrijft de soorten informatie die we van u kunnen verzamelen of die u kunt verstrekken ("Persoonlijke Informatie") op de function-tool.com website ("Website" of "Dienst") en een van zijn gerelateerde producten en diensten (gezamenlijk, "Diensten"), en onze praktijken voor het verzamelen, gebruiken, onderhouden, beschermen en openbaar maken van die Persoonlijke Informatie. Het beschrijft ook de keuzes die voor u beschikbaar zijn met betrekking tot ons gebruik van uw Persoonlijke Informatie en hoe u deze kunt openen en bijwerken.

Dit beleid is een wettelijk bindende overeenkomst tussen u ("Gebruiker", "u" of "uw") en function-tool is een handelsmerk van Astroveo B.V. ("function-tool is een handelsmerk van Astroveo B.V.", "wij", "ons" of "onze"). Als u deze overeenkomst aangaat namens een bedrijf of andere juridische entiteit, verklaart u dat u de bevoegdheid hebt om dergelijke entiteit aan deze overeenkomst te binden, in welk geval de termen "Gebruiker", "u" of "uw" naar dergelijke entiteit zullen verwijzen. Indien u niet over een dergelijke bevoegdheid beschikt, of indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze overeenkomst, dient u deze overeenkomst niet te aanvaarden en mag u geen toegang verkrijgen tot en gebruik maken van de Website en Diensten. Door de Website en Diensten te bezoeken en te gebruiken, erkent u dat u de voorwaarden van dit Beleid hebt gelezen en begrepen en dat u ermee instemt hieraan gebonden te zijn. Dit Beleid is niet van toepassing op de praktijken van bedrijven die wij niet bezitten of controleren, of op personen die wij niet in dienst hebben of leiden.

Automatisch verzamelen van informatie

Wanneer u de Website opent, leggen onze servers automatisch informatie vast die uw browser verstuurt. Deze gegevens kunnen informatie bevatten zoals het IP-adres van uw apparaat, het type en de versie van uw browser, het type en de versie van uw besturingssysteem, taalvoorkeuren of de webpagina die u bezocht voordat u naar de Website en Diensten kwam, pagina's van de Website en Diensten die u bezoekt, de tijd die u op die pagina's doorbrengt, informatie waarnaar u op de Website zoekt, toegangstijden en -data, en andere statistieken.

Automatisch verzamelde informatie wordt alleen gebruikt om mogelijke gevallen van misbruik te identificeren en statistische informatie op te stellen over het gebruik en verkeer van de Website en Diensten. Deze statistische informatie wordt niet anderszins samengevoegd op een zodanige wijze dat een bepaalde Gebruiker van het systeem kan worden geïdentificeerd.

Verzamelen van persoonlijke informatie

U kunt toegang krijgen tot en gebruik maken van de Website en Diensten zonder ons te vertellen wie u bent of informatie te verstrekken waarmee iemand u zou kunnen identificeren als een specifiek, identificeerbaar individu. Indien u echter gebruik wenst te maken van sommige functies die op de Website worden aangeboden, kan u gevraagd worden om bepaalde Persoonlijke Informatie te verstrekken (bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres).

Wij ontvangen en bewaren alle informatie die u ons bewust verstrekt wanneer u een aankoop doet of formulieren invult op de Website. Deze informatie kan, indien nodig, het volgende omvatten: - Contactgegevens (zoals e-mailadres, telefoonnummer, enz.) - Persoonlijke basisinformatie (zoals naam, land van verblijf, enz.) - Geolocatiegegevens van uw apparaat (zoals breedtegraad en lengtegraad)

U kunt ervoor kiezen om uw Persoonlijke Informatie niet aan ons te verstrekken, maar dan kan het zijn dat u geen gebruik kunt maken van sommige functies op de Website. Gebruikers die niet zeker zijn over welke informatie verplicht is, kunnen contact met ons opnemen.

Privacy van kinderen

Wij verzamelen niet bewust Persoonlijke Informatie van kinderen onder de leeftijd van 18 jaar. Indien u jonger bent dan 18 jaar, gelieve dan geen Persoonlijke Informatie te verstrekken via de Website en de Diensten. Indien u reden hebt om aan te nemen dat een kind jonger dan 18 Persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt via de Website en de Diensten, neem dan contact met ons op om ons te verzoeken de Persoonsgegevens van dat kind uit onze Diensten te verwijderen.

Wij moedigen ouders en wettelijke voogden aan om toezicht te houden op het internetgebruik van hun kinderen en om dit Beleid te helpen handhaven door hun kinderen te instrueren om nooit Persoonlijke Informatie te verstrekken via de Website en de Diensten zonder hun toestemming. Wij vragen ook dat alle ouders en wettelijke voogden die toezicht houden op de zorg voor kinderen de nodige voorzorgsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat hun kinderen worden geïnstrueerd om nooit Persoonlijke Informatie te verstrekken wanneer ze online zijn zonder hun toestemming.

Gebruik en verwerking van verzamelde informatie

Wij treden op als gegevensbeheerder en gegevensverwerker in de zin van de GDPR wanneer wij Persoonlijke Gegevens behandelen, tenzij wij met u een gegevensverwerkingsovereenkomst hebben gesloten in welk geval u de gegevensbeheerder bent en wij de gegevensverwerker.

Onze rol kan ook verschillen afhankelijk van de specifieke situatie waarbij Persoonlijke Informatie betrokken is. Wij handelen in de hoedanigheid van een verwerkingsverantwoordelijke wanneer wij u vragen om uw Persoonsgegevens in te dienen die nodig zijn om uw toegang tot en gebruik van de Website en Diensten te verzekeren. In dergelijke gevallen zijn wij een verwerkingsverantwoordelijke omdat wij de doeleinden en middelen van de verwerking van Persoonsgegevens bepalen en wij voldoen aan de verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijken zoals uiteengezet in de GDPR.

Wij handelen in de hoedanigheid van een gegevensverwerker in situaties waarin u Persoonsgegevens verstrekt via de Website en Diensten. Wij zijn geen eigenaar van, hebben geen controle over of nemen geen beslissingen over de ingediende Persoonsgegevens, en dergelijke Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt in overeenstemming met uw instructies. In dergelijke gevallen treedt de Gebruiker die Persoonsgegevens verstrekt op als een gegevensbeheerder in de zin van de GDPR.

Om de Website en Diensten aan u ter beschikking te stellen, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, is het mogelijk dat wij bepaalde Persoonsgegevens moeten verzamelen en gebruiken. Indien u de informatie die wij vragen niet verstrekt, zijn wij mogelijk niet in staat om u de gevraagde producten of diensten te leveren. Alle informatie die wij van u verzamelen kan voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

- Bestellingen uitvoeren en beheren - Producten of diensten leveren - Versturen van administratieve informatie - Vragen beantwoorden en ondersteuning bieden - De gebruikerservaring verbeteren - Testimonials van klanten plaatsen - De Website en Diensten beheren en exploiteren

De verwerking van uw Persoonsgegevens is afhankelijk van de wijze waarop u met de Website en Diensten interageert, waar ter wereld u zich bevindt en of een van de volgende zaken van toepassing is: (i) u hebt toestemming gegeven voor een of meer specifieke doeleinden; dit is echter niet van toepassing, wanneer de verwerking van Persoonsgegevens onderworpen is aan de California Consumer Privacy Act of Europese wetgeving inzake gegevensbescherming; (ii) het verstrekken van informatie is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u en/of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan; (iii) de verwerking noodzakelijk is voor de naleving van een wettelijke verplichting waaraan u onderworpen bent; (iv) de verwerking verband houdt met een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is toegekend; (v) de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen die door ons of door een derde partij worden nagestreefd.

Wij baseren ons op de volgende rechtsgrondslagen, zoals gedefinieerd in de GDPR, op basis waarvan wij uw Persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

- Toestemming van de gebruiker

Merk op dat het ons onder sommige wetgevingen is toegestaan om informatie te verwerken totdat u bezwaar maakt tegen een dergelijke verwerking door u af te melden, zonder dat wij ons hoeven te beroepen op toestemming of een andere van de bovengenoemde rechtsgrondslagen. In elk geval zullen wij u graag toelichten welke specifieke rechtsgrond op de verwerking van toepassing is, en in het bijzonder of de verstrekking van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele vereiste is, of een vereiste die noodzakelijk is om een contract af te sluiten.

Verwerking van betalingen

In het geval van Diensten waarvoor betaling is vereist, kan het nodig zijn dat u uw creditcardgegevens of andere betaalrekeninginformatie verstrekt, die uitsluitend zal worden gebruikt voor het verwerken van betalingen. Wij maken gebruik van externe betalingsverwerkers ("Betalingsverwerkers") om ons te helpen uw betalingsinformatie veilig te verwerken.

Betalingsverwerkers voldoen aan de meest recente veiligheidsnormen zoals beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van merken als Visa, MasterCard, American Express en Discover. De uitwisseling van gevoelige en privégegevens gebeurt via een SSL-beveiligd communicatiekanaal en wordt gecodeerd en beschermd met digitale handtekeningen, en de Website en Diensten voldoen ook aan strenge kwetsbaarheidsnormen om een zo veilig mogelijke omgeving voor Gebruikers te creëren. Wij zullen betalingsgegevens uitsluitend delen met de Betalingsverwerkers voor zover dit noodzakelijk is voor het verwerken van uw betalingen, het terugbetalen van dergelijke betalingen en het afhandelen van klachten en vragen met betrekking tot dergelijke betalingen en terugbetalingen.

Wij wijzen u erop dat de Betalingsverwerkers bepaalde Persoonsgegevens van u kunnen verzamelen, die hen in staat stellen uw betalingen te verwerken (bijv. uw e-mailadres, adres, creditcardgegevens en bankrekeningnummer) en alle stappen in het betalingsproces via hun systemen af te handelen, met inbegrip van gegevensverzameling en gegevensverwerking. Het gebruik van uw Persoonsgegevens door de Betalingsverwerkers wordt beheerst door hun respectieve privacybeleid, dat al dan niet een privacybescherming kan bevatten die even beschermend is als dit Beleid. Wij raden u aan hun respectieve privacybeleid te raadplegen.

Openbaarmaking van informatie

Afhankelijk van de aangevraagde Diensten of indien nodig om een transactie te voltooien of een Dienst te verlenen die u hebt aangevraagd, kunnen wij uw informatie delen met onze vertrouwde dochterondernemingen en joint venture partners, gelieerde ondernemingen, gecontracteerde bedrijven en dienstverleners (gezamenlijk "Dienstverleners") waarop wij een beroep doen om te helpen bij de exploitatie van de Website en de Diensten die voor u beschikbaar zijn en waarvan het privacybeleid in overeenstemming is met het onze of die ermee instemmen zich te houden aan ons beleid met betrekking tot Persoonlijke Informatie. Wij zullen geen informatie delen met niet-gelieerde derde partijen.

Dienstverleners zijn niet gemachtigd om uw informatie te gebruiken of openbaar te maken, behalve wanneer dit noodzakelijk is om diensten namens ons uit te voeren of om te voldoen aan wettelijke vereisten. Serviceproviders krijgen de informatie die zij nodig hebben alleen om hun aangewezen functies uit te voeren, en wij geven hen geen toestemming om de verstrekte informatie te gebruiken of openbaar te maken voor hun eigen marketing of andere doeleinden. Wij zullen uw informatie alleen delen en openbaar maken met de volgende categorieën van Dienstverleners:

- Affiliate programma's
- Betalingsverwerkers

Bewaring van informatie

Wij zullen uw Persoonsgegevens bewaren en gebruiken gedurende de periode die nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om onze overeenkomsten af te dwingen, geschillen op te lossen, en tenzij een langere bewaarperiode wettelijk vereist of toegestaan is.

Wij kunnen geaggregeerde gegevens die zijn afgeleid van of waarin uw Persoonsgegevens zijn verwerkt, gebruiken nadat u deze hebt bijgewerkt of verwijderd, maar niet op een manier die u persoonlijk zou identificeren. Zodra de bewaartermijn is verstreken, worden de Persoonsgegevens gewist. Daarom kunnen het recht op toegang, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensportabiliteit niet worden afgedwongen na het verstrijken van de bewaartermijn.

Overdracht van informatie

Afhankelijk van uw locatie kan de overdracht van gegevens gepaard gaan met de overdracht en opslag van uw informatie in een ander land dan uw eigen land. Landen buiten de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte vallen hier echter niet onder. Als een dergelijke overdracht plaatsvindt, kunt u meer te weten komen door de relevante onderdelen van dit beleid te raadplegen of contact met ons op te nemen via de informatie in het contactgedeelte.

Rechten inzake gegevensbescherming volgens de GDPR

Indien u ingezetene bent van de Europese Economische Ruimte ("EER"), hebt u bepaalde rechten inzake gegevensbescherming en streven wij ernaar redelijke stappen te ondernemen om u in staat te stellen uw Persoonsgegevens te corrigeren, te wijzigen, te wissen of het gebruik ervan te beperken. Indien u wenst te weten welke Persoonlijke Informatie wij over u bewaren en indien u wenst dat deze uit onze systemen wordt verwijderd, gelieve ons te contacteren. In bepaalde omstandigheden hebt u de volgende rechten inzake gegevensbescherming:

(i) U hebt het recht om uw toestemming in te trekken wanneer u eerder toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw Persoonsgegevens. Voor zover de rechtsgrondslag voor onze verwerking van uw Persoonsgegevens toestemming is, hebt u het recht om die toestemming op elk moment in te trekken. De intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

(ii) U hebt het recht om te vernemen of uw Persoonsgegevens door ons worden verwerkt, om informatie te verkrijgen over bepaalde aspecten van de verwerking, en om een kopie te verkrijgen van uw Persoonsgegevens tijdens de verwerking.

(iii) U hebt het recht de juistheid van uw gegevens te verifiëren en te vragen dat deze worden bijgewerkt of gecorrigeerd. U hebt ook het recht om ons te verzoeken de Persoonsgegevens die volgens u onvolledig zijn, aan te vullen.

(iv) U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens indien de verwerking plaatsvindt op basis van een andere rechtsgrondslag dan toestemming. Wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt in het algemeen belang, in het kader van de uitoefening van een openbaar gezag dat aan ons is toegekend, of ten behoeve van de gerechtvaardigde belangen die door ons worden nagestreefd, kunt u bezwaar maken tegen een dergelijke verwerking door een met uw specifieke situatie verband houdende grond aan te voeren ter rechtvaardiging van het bezwaar. U moet echter weten dat, indien uw Persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing doeleinden, u te allen tijde bezwaar kunt maken tegen die verwerking zonder een rechtvaardigingsgrond aan te voeren. Om te weten te komen of wij Persoonsgegevens verwerken voor direct-marketingdoeleinden, kunt u de relevante secties van dit Beleid raadplegen.

(v) U hebt het recht om, onder bepaalde omstandigheden, de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken. Deze omstandigheden zijn onder meer: de juistheid van uw Persoonsgegevens wordt door u betwist en wij moeten de juistheid ervan verifiëren; de verwerking is onwettig, maar u verzet zich tegen het wissen van uw Persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan; wij hebben uw Persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar u hebt deze nodig om uw wettelijke aanspraken vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; u hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking in afwachting van de verificatie of onze legitieme gronden zwaarder wegen dan uw legitieme gronden. Wanneer de verwerking is beperkt, zal dergelijke Persoonlijke informatie dienovereenkomstig worden gemarkeerd en, met uitzondering van opslag, alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims, voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang.

(vi) U hebt het recht om, onder bepaalde omstandigheden, uw Persoonlijke Informatie van ons te laten wissen. Deze omstandigheden zijn onder meer: de Persoonsgegevens zijn niet langer nodig in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt; u trekt uw toestemming voor verwerking op basis van toestemming in; u maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van bepaalde regels van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming; de verwerking is voor direct-marketingdoeleinden; en de persoonsgegevens zijn onwettig verwerkt. Er zijn echter uitzonderingen op het recht om gegevens te wissen, zoals wanneer de verwerking noodzakelijk is: voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie; om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een rechtsvordering.

(vii) U hebt het recht om uw Persoonlijke Gegevens die u aan ons hebt verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en, indien technisch haalbaar, om deze te laten overdragen aan een andere beheerder zonder enige belemmering van onze kant, op voorwaarde dat een dergelijke overdracht geen negatieve gevolgen heeft voor de rechten en vrijheden van anderen.

(viii) U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over onze verzameling en ons gebruik van uw Persoonlijke Informatie. Als u niet tevreden bent met het resultaat van uw klacht rechtstreeks bij ons, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit in de EER. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat uw Persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze worden verwerkt en dat de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, op een contract waar u deel van uitmaakt, of op precontractuele verplichtingen daarvan.

Californische privacyrechten

Consumenten die woonachtig zijn in Californië hebben bepaalde aanvullende rechten met betrekking tot hun Persoonlijke Gegevens onder de California Consumer Privacy Act ("CCPA"). Als u een inwoner van Californië bent, is dit gedeelte op u van toepassing.

Naast de rechten zoals uitgelegd in dit Beleid, hebben inwoners van Californië die Persoonlijke Gegevens verstrekken zoals gedefinieerd in de wet om Diensten te verkrijgen voor persoonlijk, familie- of huishoudelijk gebruik, het recht om eenmaal per kalenderjaar informatie bij ons op te vragen en te verkrijgen over de categorieën en specifieke stukken Persoonlijke Gegevens die wij hebben verzameld en bekendgemaakt.

Bovendien hebben inwoners van Californië het recht om te verzoeken om verwijdering van hun Persoonlijke Gegevens of om af te zien van de verkoop van hun Persoonlijke Gegevens, wat de verkoop, openbaarmaking of overdracht van Persoonlijke Gegevens aan een ander bedrijf of een derde tegen een geldelijke of andere waardevolle vergoeding kan inhouden. Om dit te doen, kunt u contact met ons opnemen. Wij zullen u niet discrimineren wanneer u gebruik maakt van uw rechten onder de CCPA.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Alle verzoeken tot uitoefening van uw rechten kunnen aan ons worden gericht via de contactgegevens in dit document. Wij wijzen u erop dat wij u kunnen vragen uw identiteit te verifiëren voordat wij op dergelijke verzoeken ingaan. Uw verzoek moet voldoende informatie bevatten die ons in staat stelt te verifiëren dat u de persoon bent die u beweert te zijn of dat u de gemachtigde vertegenwoordiger bent van een dergelijke persoon. Als wij uw verzoek ontvangen van een gemachtigde vertegenwoordiger, kunnen wij u vragen om bewijs dat u een dergelijke gemachtigde vertegenwoordiger een volmacht hebt gegeven of dat de gemachtigde vertegenwoordiger anderszins een geldige schriftelijke bevoegdheid heeft om namens u verzoeken in te dienen.

U dient voldoende details te verstrekken om ons in staat te stellen het verzoek goed te begrijpen en erop te reageren. Wij kunnen uw verzoek niet inwilligen of u geen Persoonsgegevens verstrekken tenzij wij eerst uw identiteit of bevoegdheid om een dergelijk verzoek in te dienen hebben geverifieerd en hebben bevestigd dat de Persoonsgegevens op u betrekking hebben.

Cookies

Onze Website en Diensten maken gebruik van "cookies" om uw online ervaring te helpen personaliseren. Een cookie is een tekstbestand dat op uw harde schijf wordt geplaatst door een webpaginaserver. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's uit te voeren of virussen op uw computer te plaatsen. Cookies worden uniek aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie aan u heeft verstrekt. Als u ervoor kiest om cookies te weigeren, kan het zijn dat u de functies van de Website en Diensten niet volledig kunt ervaren. U kunt hier meer te weten komen over cookies en hoe ze werken.

Wij kunnen cookies gebruiken om informatie te verzamelen, op te slaan en te volgen voor beveiliging en personalisatie, om de Website en Diensten te laten werken, en voor statistische doeleinden. Voor meer informatie over de cookies die wij verzamelen en hun doel, zie ons cookiebeleid. U hebt de mogelijkheid om cookies te aanvaarden of te weigeren. De meeste webbrowsers accepteren cookies standaard, maar u kunt uw browserinstellingen wijzigen om cookies te weigeren als u daar de voorkeur aan geeft.

Gegevensanalyse

Onze Website en Diensten kunnen gebruik maken van analyse-instrumenten van derden die gebruik maken van cookies, webbakens of andere soortgelijke informatieverzamelende technologieën om standaardinformatie over internetactiviteit en -gebruik te verzamelen. De verzamelde informatie wordt gebruikt om statistische rapporten samen te stellen over gebruikersactiviteiten, zoals hoe vaak gebruikers onze Website en Diensten bezoeken, welke pagina's zij bezoeken en hoe lang, etc. Wij gebruiken de informatie die uit deze analyse-instrumenten wordt verkregen om de prestaties te controleren en onze Website en Diensten te verbeteren.

Traceer geen signalen

Sommige browsers zijn uitgerust met een Do Not Track-functie waarmee u websites die u bezoekt, kunt laten weten dat u niet wilt dat uw online activiteiten worden gevolgd. Volgen is niet hetzelfde als het gebruiken of verzamelen van informatie in verband met een website. Voor deze doeleinden verwijst tracering naar het verzamelen van persoonlijk identificeerbare informatie van consumenten die een website of onlinedienst gebruiken of bezoeken wanneer zij zich in de loop der tijd op verschillende websites begeven. De manier waarop browsers het Do Not Track-signaal doorgeven is nog niet uniform. Als gevolg daarvan zijn de Website en de Diensten nog niet ingesteld om Do Not Track-signalen die door uw browser worden doorgegeven te interpreteren of erop te reageren. Desondanks, zoals in meer detail beschreven in dit Beleid, beperken wij ons gebruik en verzamelen van uw Persoonlijke Informatie.

Advertenties

Wij kunnen bepaalde externe bedrijven toestemming geven om ons te helpen bij het op maat maken van advertenties waarvan wij denken dat ze interessant kunnen zijn voor Gebruikers en om andere gegevens over Gebruikersactiviteiten op de Website te verzamelen en te gebruiken. Deze bedrijven kunnen advertenties leveren die cookies kunnen plaatsen en op een andere manier het gedrag van de Gebruiker kunnen volgen.

E-mail marketing

Wij bieden elektronische nieuwsbrieven aan waarop u zich op elk moment vrijwillig kunt abonneren. Wij verbinden ons ertoe uw e-mailadres vertrouwelijk te houden en zullen uw e-mailadres niet aan derden doorgeven, behalve zoals toegestaan in het gedeelte over het gebruik en de verwerking van informatie. Wij zullen de via e-mail verzonden informatie bewaren in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

In overeenstemming met de CAN-SPAM Act wordt in alle e-mails die van ons worden verzonden duidelijk aangegeven van wie de e-mail afkomstig is en hoe u contact kunt opnemen met de afzender. U kunt ervoor kiezen onze nieuwsbrief of marketing e-mails niet meer te ontvangen door de uitschrijfinstructies in deze e-mails te volgen of door contact met ons op te nemen. U zult echter essentiële transactie-e-mails blijven ontvangen.

Push meldingen

Wij bieden pushmeldingen aan waarop u zich op elk moment ook vrijwillig kunt abonneren. Om ervoor te zorgen dat pushmeldingen de juiste apparaten bereiken, gebruiken wij een externe aanbieder van pushmeldingen die vertrouwt op een apparaattoken dat uniek is voor uw apparaat en dat wordt uitgegeven door het besturingssysteem van uw apparaat. Hoewel het mogelijk is om toegang te krijgen tot een lijst van apparaat tokens, zullen zij uw identiteit, uw unieke apparaat ID, of uw contactgegevens niet aan ons of onze derde partij push-notificatie provider onthullen. Wij zullen de via e-mail verzonden informatie bewaren in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Als u op enig moment geen pushmeldingen meer wilt ontvangen, past u eenvoudig de instellingen van uw apparaat aan.

Gelieerde links

Wij kunnen deelnemen aan affiliate marketing en affiliate links op de Website en Diensten hebben om u gerelateerde of aanvullende producten en diensten te kunnen aanbieden. Indien u op een affiliate link klikt, wordt er een cookie in uw browser geplaatst om eventuele verkopen bij te houden ten behoeve van commissies.

Links naar andere bronnen

De Website en Diensten bevatten links naar andere bronnen die geen eigendom zijn van of beheerd worden door ons. Wees u ervan bewust dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de privacypraktijken van dergelijke andere bronnen of derden. Wij moedigen u aan om op te letten wanneer u de Website en Diensten verlaat en om de privacyverklaringen te lezen van elke bron die Persoonlijke Informatie kan verzamelen.

Informatie beveiliging

Wij beveiligen de door u verstrekte informatie op computerservers in een gecontroleerde, veilige omgeving, beschermd tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking. Wij handhaven redelijke administratieve, technische en fysieke beveiligingen in een poging om te beschermen tegen onbevoegde toegang, gebruik, wijziging en openbaarmaking van Persoonlijke Informatie in onze controle en bewaring. Geen enkele datatransmissie via het Internet of een draadloos netwerk kan echter worden gegarandeerd.

Daarom, terwijl wij ernaar streven om uw Persoonlijke Informatie te beschermen, erkent u dat (i) er beveiligings- en privacybeperkingen van het Internet zijn die buiten onze controle liggen; (ii) de veiligheid, integriteit en privacy van alle informatie en gegevens uitgewisseld tussen u en de Website en Diensten niet kan worden gegarandeerd; en (iii) dergelijke informatie en gegevens kunnen worden bekeken of ermee geknoeid tijdens het vervoer door een derde partij, ondanks alle inspanningen.

Aangezien de beveiliging van Persoonlijke Informatie gedeeltelijk afhangt van de beveiliging van het apparaat dat u gebruikt om met ons te communiceren en de beveiliging die u gebruikt om uw inloggegevens te beschermen, verzoeken wij u de nodige maatregelen te treffen om deze informatie te beschermen.

Datalek

Indien wij vernemen dat de veiligheid van de Website en de Diensten in het gedrang is gekomen of dat Persoonlijke Gegevens van Gebruikers zijn bekendgemaakt aan niet-gerelateerde derden als gevolg van externe activiteiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, beveiligingsaanvallen of fraude, behouden wij ons het recht voor om redelijkerwijs passende maatregelen te nemen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, onderzoek en rapportage, alsmede kennisgeving aan en samenwerking met rechtshandhavingsinstanties. In het geval van een datalek zullen wij redelijke inspanningen leveren om getroffen personen op de hoogte te brengen indien wij van mening zijn dat er een redelijk risico bestaat op schade voor de Gebruiker als gevolg van de inbreuk of indien kennisgeving anderszins bij wet verplicht is. Wanneer wij dit doen, zullen wij een kennisgeving op de Website plaatsen.

Wijzigingen en aanpassingen

Wij behouden ons het recht voor om dit Beleid of de voorwaarden met betrekking tot de Website en Diensten te allen tijde naar eigen goeddunken te wijzigen. Wanneer wij dit doen, zullen wij de bijgewerkte datum onderaan deze pagina herzien. Wij kunnen u ook op andere manieren naar eigen goeddunken op de hoogte brengen, zoals via de contactinformatie die u hebt verstrekt.

Een bijgewerkte versie van dit Beleid zal onmiddellijk van kracht worden na het plaatsen van het herziene Beleid, tenzij anders vermeld. Uw voortgezet gebruik van de Website en Diensten na de ingangsdatum van het herziene Beleid (of een andere handeling die op dat moment wordt vermeld) houdt in dat u instemt met deze wijzigingen. Zonder uw toestemming zullen wij uw Persoonlijke Informatie echter niet gebruiken op een manier die wezenlijk verschilt van wat werd vermeld op het ogenblik dat uw Persoonlijke Informatie werd verzameld.

Aanvaarding van dit beleid

U erkent dat u dit Beleid hebt gelezen en dat u akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen ervan. Door de Website en Diensten te bezoeken en te gebruiken en uw informatie in te dienen, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan dit Beleid. Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden van dit Beleid, bent u niet gemachtigd om de Website en Diensten te bezoeken of te gebruiken.

Contact met ons opnemen

Als u vragen, zorgen of klachten hebt met betrekking tot dit beleid, de informatie die wij over u bewaren, of als u uw rechten wilt uitoefenen, raden wij u aan contact met ons op te nemen via de onderstaande gegevens:

https://function-tool.com/contact

Wij zullen klachten en geschillen trachten op te lossen en al het redelijke doen om uw wens om uw rechten uit te oefenen zo snel mogelijk in te willigen, en in ieder geval binnen de termijnen die door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming worden voorgeschreven.

Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 26 april 2022

DISCLAIMER

DISCLAIMER: DE VERSTREKTE INFORMATIE MAG NIET WORDEN BESCHOUWD ALS EEN ADVIES OP OP HET GEBIED VAN PSYCHOLOGIE, GENEESKUNDE, ECONOMIE-FINANCIËN, ONROEREND GOED, JURIDISCHE ZAKEN OF ANDERE EN MOET IN GEEN GEVAL WORDEN GEBRUIKT ALS BASIS VOOR BESLUITVORMING, MAAR PUUR VOOR ENTERTAINMENT REDENEN, OF GRATIS OF BETAALD.

GETUIGENISSEN, BEOORDELINGEN EN GOEDKEURINGEN ZIJN VRIJE INDIVIDUELE MENINGEN DIE NIET VERGELIJKBARE RESULTATEN VOOR IEDEREEN IMPLICEREN. LEES DE ALGEMENE VOORWAARDEN.

Admiraal de Ruijterweg 24 1056 GJ Amsterdam Netherlands.