Admiraal de Ruijterweg 24 1056 GJ Amsterdam Netherlands

Indien u ingezetene bent van de Europese Economische Ruimte ("EER"), hebt u bepaalde rechten inzake gegevensbescherming en streven wij ernaar redelijke stappen te ondernemen om u in staat te stellen uw Persoonsgegevens te corrigeren, te wijzigen, te wissen of het gebruik ervan te beperken. Indien u wenst te weten welke Persoonlijke Informatie wij over u bewaren en indien u wenst dat deze uit onze systemen wordt verwijderd, gelieve ons te contacteren. In bepaalde omstandigheden hebt u de volgende rechten inzake gegevensbescherming:

(i) U hebt het recht om uw toestemming in te trekken wanneer u eerder toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw Persoonsgegevens. Voor zover de rechtsgrondslag voor onze verwerking van uw Persoonsgegevens toestemming is, hebt u het recht om die toestemming op elk moment in te trekken. De intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

(ii) U hebt het recht te vernemen of uw Persoonsgegevens door ons worden verwerkt, informatie te verkrijgen over bepaalde aspecten van de verwerking, en een kopie te krijgen van uw Persoonsgegevens die worden verwerkt.

(iii) U hebt het recht om de juistheid van uw informatie te verifiëren en te vragen dat deze wordt bijgewerkt of gecorrigeerd. U hebt ook het recht om ons te verzoeken de Persoonsgegevens die volgens u onvolledig zijn, aan te vullen.

(iv) U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens indien de verwerking plaatsvindt op basis van een andere rechtsgrondslag dan toestemming. Wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt in het algemeen belang, in het kader van de uitoefening van een openbaar gezag dat aan ons is toegekend, of ten behoeve van de gerechtvaardigde belangen die door ons worden nagestreefd, kunt u bezwaar maken tegen een dergelijke verwerking door een met uw specifieke situatie verband houdende grond aan te voeren ter rechtvaardiging van het bezwaar. U moet echter weten dat, indien uw Persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing doeleinden, u te allen tijde bezwaar kunt maken tegen die verwerking zonder een rechtvaardigingsgrond aan te voeren. Om te weten of wij Persoonsgegevens verwerken voor direct-marketingdoeleinden, kunt u de relevante secties van dit Beleid raadplegen.

(v) U hebt het recht om, onder bepaalde omstandigheden, de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken. Deze omstandigheden zijn onder meer: de juistheid van uw Persoonsgegevens wordt door u betwist en wij moeten de juistheid ervan verifiëren; de verwerking is onwettig, maar u verzet zich tegen het wissen van uw Persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan; wij hebben uw Persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar u hebt deze nodig om uw wettelijke aanspraken vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; u hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking in afwachting van de verificatie of onze legitieme gronden zwaarder wegen dan uw legitieme gronden. Wanneer de verwerking is beperkt, wordt deze Persoonlijke informatie dienovereenkomstig gemarkeerd en, met uitzondering van opslag, alleen verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims, voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van groot openbaar belang.

(vi) U hebt het recht om, onder bepaalde omstandigheden, uw Persoonlijke Informatie van ons te laten wissen. Deze omstandigheden zijn onder meer: de Persoonsgegevens zijn niet langer nodig in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt; u trekt uw toestemming voor verwerking op basis van toestemming in; u maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van bepaalde regels van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming; de verwerking is voor direct-marketingdoeleinden; en de persoonsgegevens zijn onwettig verwerkt. Er zijn echter uitzonderingen op het recht om gegevens te wissen, zoals wanneer de verwerking noodzakelijk is: voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie; om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een rechtsvordering.

(vii) U hebt het recht om uw Persoonlijke Gegevens die u aan ons hebt verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en, indien technisch haalbaar, om deze te laten overdragen aan een andere beheerder zonder enige belemmering van onze kant, op voorwaarde dat een dergelijke overdracht geen negatieve gevolgen heeft voor de rechten en vrijheden van anderen.

(viii) U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over onze verzameling en ons gebruik van uw Persoonlijke Informatie. Als u niet tevreden bent met het resultaat van uw klacht rechtstreeks bij ons, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit in de EER. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat uw Persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze worden verwerkt en dat de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, op een contract waar u deel van uitmaakt, of op precontractuele verplichtingen daarvan.

Opmerking: als u de e-mail niet ontvangt, controleer dan uw spam.

1) Stuur uw bericht naar support@function-tool.com

2) Om ons te helpen uw informatie terug te vinden, gelieve het volgende te vermelden:
 Voornaam: :
 Achternaam :
 Geboortedatum:(dd/mm/yyyy) :
 Email :
 Telefoon :

3) Gelieve uw verzoek in te dienen met de onderstaande reden:
 - Recht van toegang
 - Herroepingsrecht
 - Recht om gegevens te wissen ("recht om te worden vergeten") (voorbeeld: wissen van persoonsgegevens, sluiten van een account, enz.)
 - Recht van erfgenamen
 - Recht van bezwaar
 - Ander verzoek

DISCLAIMER

DISCLAIMER: DE VERSTREKTE INFORMATIE MAG NIET WORDEN BESCHOUWD ALS EEN ADVIES OP OP HET GEBIED VAN PSYCHOLOGIE, GENEESKUNDE, ECONOMIE-FINANCIËN, ONROEREND GOED, JURIDISCHE ZAKEN OF ANDERE EN MOET IN GEEN GEVAL WORDEN GEBRUIKT ALS BASIS VOOR BESLUITVORMING, MAAR PUUR VOOR ENTERTAINMENT REDENEN, OF GRATIS OF BETAALD.

GETUIGENISSEN, BEOORDELINGEN EN GOEDKEURINGEN ZIJN VRIJE INDIVIDUELE MENINGEN DIE NIET VERGELIJKBARE RESULTATEN VOOR IEDEREEN IMPLICEREN. LEES DE ALGEMENE VOORWAARDEN.

Admiraal de Ruijterweg 24 1056 GJ Amsterdam Netherlands.